Kommunikation I, 2011, 70 x 100 cmKommunikation I, 2011, 70 x 100 cm
4er Gruppe Sportlerpaar I, 2011, 100 x 100 cm4er Gruppe Sportlerpaar I, 2011, 100 x 100 cm
4er Gruppe Sportlerpaar II, 2011, 100 x 100 cm4er Gruppe Sportlerpaar II, 2011, 100 x 100 cm
4er Gruppe Sportlerpaar III, 2011, 100 x 100 cm4er Gruppe Sportlerpaar III, 2011, 100 x 100 cm
4er Gruppe Sportlerpaar IV, 2011, 100 x 100 cm4er Gruppe Sportlerpaar IV, 2011, 100 x 100 cm
4er Gruppe Sportlerpaar I-IV, 2011, je 100 x 100 cm4er Gruppe Sportlerpaar I-IV, 2011, je 100 x 100 cm
Kommunikation II/1, 2011, 50 x 70 cm Kommunikation II/1, 2011, 50 x 70 cm
Kommunikation II/2, 2011, 50 x 70 cm Kommunikation II/2, 2011, 50 x 70 cm
Kommunikation II/3, 2011, 50 x 70 cm Kommunikation II/3, 2011, 50 x 70 cm
Kommunikation II/4, 2011, 50 x 70 cmKommunikation II/4, 2011, 50 x 70 cm
Kommunikation II/5, 2011, 50 x 70 cm Kommunikation II/5, 2011, 50 x 70 cm
Kommunikation II/6, 2011, 50 x 70 cm Kommunikation II/6, 2011, 50 x 70 cm
Kommunikation II/1-6, 2011, je 50 x 70 cm Kommunikation II/1-6, 2011, je 50 x 70 cm